Diccionario
CASTELLANO-IDO
CCC

Esta WEB pertenece al Grupo de Ciencias del LENGUAJE


CABAL justa
CÁBALA kabalo.
CABALGAR kavalkar.
CABALGATA kavalkado.
CABALMENTE juste
CABALLERÍA (animal) kavalkajo; (militar) kavalrío.
CABALLERIZA kaval-e yo
CABALLERIZO (titulo) skudiero; (jinete) kavalk-ero
CABALLERO kavalk-anto
CABALLETE tresto.
CABALLO kavalo.
CABAÑA kabano .
CABECERA kapo
CABELLERA har-aro.
CABELLO har -o.
CABER kontenar.
CABESTRILLO sharpo.
CABESTRO kol-ligilo; amansita boyo.
CABEZA kapo.
CABIDA kapaceso
CABILDO kanonikaro.
CABLE kablo.
CABO (extremo de una cosa) extremajo
CABOTAJE riv-navigado.
CABRA kaprino.
CABRERO kapr-isto.
CABRITO kapro-yuno.
CABRÓN kapr (ul) o.
CACA exkremento
CACAREAR klukar.
CACERÍA chas-o
CACEROLA kasrolo .
CACHARRERÍA fayencerio.
CACHORRO hundo-yuno
CADA omna
CADALSO eshafodo.
CADÁVER kadavro .
CADENA kateno.
CADENCIA kadenco; (ritmo) ritmo.
CADERA hancho.
CADETE kadeto.
CADUCIDAD kaduk-eso
CADUCO kaduk-a.
CAER falar; dekadar.
CAFÉ kafeo; (establecimiento) kafeerio.
CAFETERA kafe-krucho.
CAFRE barbara
CAÍDA falo.
CAJA buxo
CAJERO kas-isto
CAJISTA kompostisto.
CAJÓN kesto; (de armario
CAL kalko.
CALABAZA gurdo.
CALABOZO karcer-kamero.
CALADO brod-ado
CALAFATE kalfatisto.
CALAMAR kalmaro.
CALAMBRE krampo.
CALAMIDAD kalamitato.
CALANDRIA kalandrilo.
CALAR trempar
CALAVERA kranio.
CALAVERADA sen-reflektajo.
CALCAR kalquar.
CALCETÍN kalzeto.
CALCULAR kalkul-ar.
CÁLCULO kalkul-o.
CALDERA kaldiero.
CALDERILLA kupra moneto.
CALDO buliono.
CALENDARIO almanako.
CALENTAR varmigar
CALERA petro-mineyo.
CALIBRE diametro.
CALIDAD qualeso.
CALIFICAR qualifikar.
CALIFICATIVO qualifik-anta; (sust.) -ilo
CALIGRAFÍA kaligraf-ado
CÁLIZ kalico (también botán) .
CALMA (adj.) kalm-a; (sust.) -eso.
CALMANTE kalmig-anta
CALMAR kalm-igar
CALOFRÍO fremiso.
CALOR (estado
CALORÍFERO kalorizilo.
CALUMNIA kalumni-o
CALUMNIAR kalumniar.
CALVA kalv-eso
CALVARIO kalvario.
CALVO kalv-a
CALZADA choseo.
CALZADO ped-vesto.
CALZAR ped-vestizar; (poner calces) koniagar.
CALZÓN bracho.
CALZONCILLOS kalsono.
CALLAR tacar.
CALLE strado.
CALLO kalo.
CAMA lito.
CAMALEÓN kameleono.
CÁMARA chambro.
CAMARADA kamarado.
CAMARERA chambristino.
CAMARERO (del papa) chambelano; (criado) chambrist (ul) o; (de café) garsono.
CAMARÍN kabineto.
CAMARÓN kreveto.
CAMAROTE kabino.
CAMBIAR (trocar una cosa por otra) kambiar; (mudar
CAMBIO kambio; chanjo.
CAMELIA kamelio.
CAMELLO kamel (uI) o.
CAMILLA kamilo.
CAMINANTE voyajanto.
CAMINAR marchar
CAMINO voyo; (de hierro) fer-voyo.
CAMISA kamizo.
CAMISETA kamizeto.
CAMPAMENTO kamp-o
CAMPANA klosho.
CAMPANARIO klosh-turmo.
CAMPANILLA klosheto.
CAMPAÑA (campo) ruro; (militar) kampanio.
CAMPEÓN championo.
CAMPESINO rurano.
CAMPIÑA ruro
CAMPO agro.
CANAL kanalo
CANALIZAR kanal-igar
CANARIO serino.
CANASTA korbo.
CANCILLER kancelero.
CANCIÓN kansono.
CANDADO padloko.
CANDEL-A -ero
CANDENTE inkandecanta.
CANDIDAT-O -ura
CÁNDIDO kandida.
CANDIL mikra lampo kun bek-brulilo.
CANDILEJA lampiono.
CANDOR kandideso.
CANELA cinam-o; (árbol) -iero.
CANGREJO kankro.
CANILLA (anat.) tibio; (espita) barel-robineto; (de máquina) bobino.
CANINO (relativo al can) hundala; (diente) kanina.
CANJEAR kambiar.
CANOA kanoto.
CANON kanono.
CANÓNICO kanonala.
CANÓNIGO kanoniko.
CANONIZAR kanonizar.
CANSANCIO fatigo.
CANSAR fatigar; tedar.
CANTAR kantar; (un cantar) kansono.
CANTÁRIDA kantarido.
CÁNTARO krucho.
CANTERA petro-mineyo.
CANTERO petro-taliisto
CÁNTICO kantiko.
CANTIDAD quant-eso
CANTINA kantino.
CANTINERA -o
CANTO kant-o; (canto de una cosa) latero; (piedra) stono.
CANTÓN kantono
CAÑA kano.
CAÑADA valeto.
CAÑAMAZO kanvaso.
CÁÑAMO kanabo.
CAÑAMÓN kanab-semino.
CAÑERÍA konduktilo; tubo
CAÑÓN kanono.
CAÑONAZO kanon-pafo.
CAOBA mahagono.
CAPA (prenda) mantelo; (capa de arena
CAPACIDAD (cabida) kapaceso; (aptitud) kapableso
CAPATAZ sub-mastro.
CAPAZ kapabla.
CAPELLÁN kapelestro.
CAPILLA kapelo.
CAPITAL (relativo a la cabeza) kapala; (principal) chefa
CAPITALISTA kapitaliero.
CAPITALIZAR kapitaligar.
CAPITÁN (de compañía
CAPITANÍA (jurisdicción) kapitan-io; (titulo) -eso.
CAPITEL kapitelo.
CAPITULAR (pactar) kapitulacar; (fig.) cedar
CAPÍTULO (de libro) chapitro; (de canónigos) kanonikaro.
CAPOTE kapoto.
CAPRICHO kaprico.
CÁPSULA (artillería
CAPTURA (acto) kapt-o
CAPTURAR kaptar.
CAPUCHA kapuco.
CAPUCHINO kapucino.
CAPULLO (del gusano de seda) kokono; (de flor) burjono.
CARA (rostro) vizajo; (anverso) averso; (geometría) edro; (superficie) surfaco.
CARABIN-A -ero
CARACOL heliko.
CARÁCTER (letra
CARACTERÍSTICO karakteriziva.
CARAMBOLA karambolo.
CARAMELO karamelo.
CARAVANA karavano.
CARBÓN karbono.
CARBONERO (fabricante) karbon-ifisto; (comerciante) -vendisto; (barco carbonero) karbon-batelo.
CÁRCEL karcero.
CARCELERO karcer-isto
CARDAR kardar.
CARDENAL kardinalo.
CÁRDENO violea.
CARDINAL esencala
CARDO karduno.
CAREAR konfrontar.
CARECER indijar.
CARESTIA indijado (de nutrivi) chereso.
CARETA maskilo.
CARGA kargajo
CARGADOR charj-isto
CARGAMENTO (acción) charj-o
CARGAR charjar; (una cosa sobre otra) kargar.
CARICATURA karikaturo.
CARICIA karezo.
CARIDAD karitato.
CARIES kario.
CARIÑO afekt-o
CARITATIVO karitat-ema
CARMESÍ karmezino.
CARNAL karnala.
CARNE karno.
CARNERO mutono.
CARNICERIA karno-vendeyo; karnerio; (fig.) buch-ado; (matadero) -erio.
CARNICERO karno-manjanta; karn-avida; (el que vende carne) karno-vendisto; (el que mata) buchisto.
CARNÍVORO karnivora.
CARO (de precio) chera; (en los otros sentidos) kara
CARPETA (tapete) talpiso; (cartera) portfolio.
CARPINTERÍA (oficio) karpent-ado; (establecimiento) -erio.
CARPINTERO karpentisto.
CARRERA (de correr) kurado; (profesión) kariero.
CARRETA baskul-veturo.
CARRETE bobino.
CARRETERA voyego.
CARRETERO (constructor) char-ifisto; (conductor) -isto
CARRIL sulko; (rail) relo.
CARRILLO vango.
CARRO charioto; (constelación) urso.
CARROZA karoso.
CARRUAJE veturo.
CARTA letro.
CARTAPACIO portfolio.
CARTEL afisho.
CARTERA portfolio; (de bolsillo) paperuyo.
CARTERO letristo
CARTILLA alfabet-libro.
CARTÓN kartono.
CARTUCHERA kartochuyo.
CARTUCHO kartocho.
CARTULINA dina kartono.
CASA domo; (hogar doméstico) hemo.
CASAR mariajar.
CASCADA kaskado.
CÁSCARA shelo.
CASCARÓN ovo-shelo.
CASCO (cráneo) kranio; (tiesto
CASCOTE gipso-rezidui
CASERO (amigo del hogar) hem-restema; (propietario) propriet-anto
CASI preske.
CASILLERO fak-armoro
CASINO kazino.
CASO kazo.
CASPA squameto.
CASTA raso.
CASTAÑA kastano.
CASTAÑO kastan-bruna
CASTELLANO kastelestro.
CASTIDAD chasteso.
CASTIGAR punisar.
CASTILLO kastelo.
CASTOR kastoro.
CASTRAR kastrar.
CASUAL acidentala
CASULLA chazublo.
CATACLISMO kataklismo.
CATAFALCO katafalko.
CATÁLOGO katalogo.
CATAPLASMA kataplasmo.
CATAR gustar.
CATARATA aquo-falo; (gran cascada y enfermedad) katarakto.
CATARRO kataro.
CÁTEDRA katedro.
CATEDRAL katedralo.
CATEDRÁTICO docisto
CATEGORÍA kategorio
CATEGÓRICO (absoluto) absoluta; (filos.) kategorika.
CATÓLICO (adj. y sust.) katolik-a
CATORCE dek-e-quar.
CAUCIÓN kauciono.
CAUCHO kauchuko.
CAUDAL kapitalo
CAUDILLO chefo.
CAUSA kauzo; (judicial) afero
CAUSAR efektigar
CAUTELA pre-sorgo
CAUTERI-ZAR -o.
CAUTIV-AR ravisar
CAUTIVO ne-libera
CAVAR kavigar
CAVERNA kaverno.
CAVIDAD kavajo.
CAVILAR reflektar.
CAZA chas-o
CAZADOR chas-isto
CAZAR chasar.
CAZO padeleto.
CAZUELA kasrolo.
CEBADA hordeo.
CEBOLLA onyono.
CEBRA zebro.
CEDAZO blutilo.
CEDER cedar.
CEDRO cedro.
CÉDULA bilieto; (cédula pers.) identes-karto.
CEGAR blind-igar-eskar.
CEGUERA blindeso.
CEJA brovo.
CELAJE pre-signo.
CELAR surveyar; (ocultar) celar.
CELDA celulo.
CELEBRAR (una fiesta) celebrar; (alabar) laudegar.
CÉLEBRE famoza.
CELEBRIDAD (cualidad) fam-o-ozeso; (persona) -ozo
CELERIDAD rapideso.
CELESTE cielala; (azul celeste) ciel-blua; (bóveda celeste) cielo-vulto.
CÉLIBE (adj. y sust.) celiba
CELO zelo.
CELOSÍA (sentimiento) jaluzeso; (de ventana) jelozio.
CELOSO jaluza; (que tiene celo para) zeloza.
CÉLULA celulo.
CEMENTERIO tombeyo.
CEMENTO cemento; (armado,) fero-cemento.
CEN-A-R supe-o; -ar.
CENADOR laubo.
CENEFA bordumo.
CENICERO cindruyo.
CENIZA cindro.
CENSO censo.
CENSOR kritik-anto
CENSURA (administrativa) censuro; (critica) kritiko.
CENSURAR censurar
CENTELLA fulmino
CENTELLEAR cintilifar.
CENTENA cento (de) .
CENTENARIO (que tiene cien años) cent-yara; (aniversario) centesma aniversario.
CENTENO sekalo.
CENTÍGRADO centigrada.
CENTÍMETRO centimetro.
CENTINELA sentinelo.
CENTRAL centrala.
CENTRO centro; (de gravedad) baricentro.
CEÑIDOR zono-rimeno
CEÑIR metar; zonizar.
CEPA trunko
CEPILLO (de carpintero) raboto; (de dientes
CEPO kaptilo.
CERA vaxo.
CERCA (vallado) klozilo; (próximo a) proxime
CERCANÍA proximeso.
CERCAR (cerrar) klozar
CERCIORAR certigar.
CERDA krino.
CEREAL (adj. sust.) cereala
CEREBRO cerebro.
CEREMONIA ceremonio.
CEREMONIOSO ceremoniema
CERERÍA vax-iferio
CEREZA cerizo; (color) cerizea.
CERILLA alumeto.
CERO zero.
CERRADURA seruro.
CERRAJERÍA (oficio) fer-labor-ado; (local) -erio.
CERRAR klozar.
CERRIL (escabroso) abrupta; (hablando de un animal) ne-amansita.
CERRO kolineto.
CERROJO riglo
CERTAMEN konkurso.
CERTERO sekura
CERTIFICADO atesto
CERTIFICAR certigar; postrekomendar.
CERVECERIA (fábrica) bir-iferio; (lugar de bebida) -erio.
CERVECERO bir-ifisto
CERVEZA biro.
CERVIZ nuko.
CESAR cesar.
CESIÓN cedo.
CÉSPED gazono.
CESTA korbo.
CETRO ceptro.
CHAFLÁN bizelo.
CHAL shalo.
CHALECO jileto.
CHALUPA shalupo.
CHAMBELÁN chambelano.
CHAMBRA kamizolo.
CHAMPAÑA champanio.
CHANCRO chankro.
CHANTAJE extors-o
CHANTRE kantoro.
CHAPA plako.
CHAPOTEAR barbotar.
CHAPUCERÍA grosier-eso
CHAPUZAR plunjar.
CHAQUETA vestio.
CHARCO flako.
CHARLAR babilar.
CHARLATÁN (adj.
CHARNELA charniro.
CHAROL verniso.
CHASQUIDO krak-o
CHATO plata; (persona) plat-naza.
CHEQUE cheko.
CHICO (cosa pequeña) mikra; (muchacho) puero.
CHILLAR aboy (et) ar
CHIMENEA kameno.
CHINA stono.
CHINCHE cimo.
CHINELA pantoflo
CHIQUERO porkeyo
CHIRRIAR grincar.
CHISMOSO (adj. sust.) rakontem-a
CHISPA cintilo; (inspiración) inspiro.
CHISPEAR cintilifar.
CHISTE espritajo.
CHOCAR (fis. y moral) shokar.
CHOCOLATE chokolado.
CHOCOLATERA chokoladpoto.
CHOCOLATERO (fabricante) chokoladifisto; (comerciante) chocolad (vend) isto.
CHOPO poplo.
CHOQUE shoko.
CHORIZO sociseto.
CHORREAR fluar.
CHORRERA pluv-kanalo.
CHORRO sprico; (de agua) aquo-sprico.
CHOZA kaban-eto. -acho.
CHUBASCO pluvego.
CHULETA kotleto.
CHUPAR sugar.
CHUSMA populacho.
CHUZO piquo.
CICATRIZ cikatro.
CICATRIZAR cikatr-izar
CICLISTA bicikl-isto
CIDRA cedrat-o.
CIDRO cedrat-iero,
CIEGO blind-a
CIELO cielo.
CIENCIA (en general) savo
CIENTÍFICO ciencala.
CIENTO cent; (sust.) cento.
CIERRE (acción) kloz-o
CIERTO certa.
CIERVO cervo.
CIFRA cifro; (cantidad) nombro; (escritura secreta) chifro; (cifra de negocios) afer-sumo.
CIFRAR chifrar.
CIGARRA cikado.
CIGARRERA (petaca) sigaretuyo; (la que hace cigarillos) cigarifistino.
CIGARRILLO sigareto.
CIGARRO sigaro.
CIGÜEÑA cikonio.
CILINDRO cilindro.
CIMA somito
CIMENTAR fundamentizar.
CINCEL skultilo
CINCELAR cizelagar.
CINCO kin.
CINCUENTA kinadek
CINCHAR gurto-ligar
CINEMATÓGRAFO cinematografilo; (abreviado) cinemo.
CINTA rubando.
CINTURA tayo.
CIPRÉS cipreso.
CIRCO cirko.
CIRCUITO cirkuito.
CIRCULACIÓN cirkulado.
CIRCULAR cirkul-ar; (moverse en círculo) jirar; (hacer circular) -igar; (sust.) cirkulero.
CIRCULO cirklo; (vulg.) rondo.
CIRCUNFERENCIA cirklo
CIRCUNFLEJO (acento)
CIRCUNSCRIBIR inkluzar
CIRCUNSCRIPCIÓN (territorial) distrikto; (geom.) cirkumskribo.
CIRCUNSPECCIÓN cirkonspekteso.
CIRCUNSTANCIA cirkonstanco.
CIRCUNVALACIÓN cirkonvalaciono.
CIRIO cero.
CIRUEL-A,- O prun-o
CIRUGÍA kirurgio.
CIRUJANO kirurgiisto.
CISNE cigna.
CITA (entrevista) rendevuo; (de un texto) cit-o
CITAR citar; (mencionar) mencionar; (requerir) sumnar.
CÍTARA citaro.
CIUDAD urbo.
CIUDADANO civitano.
CIVIL (opuesto a militar
CIVILIZACIÓN (acción) civiliz-ado; (estado) -eso; (intelect. y moral) kulturo.
CLAMAR advokar
CLAMOR klamado; (clamor público) rumoro.
CLANDESTINO celita
CLARA (de huevo) albumeno.
CLARABOYA ajuroza klozilo.
CLAREAR klarigar
CLARIDAD (fis. y moral) klareso.
CLARÍN (inst.) klarion-o; (pers.) -ero
CLARINETE klarineto.
CLARO klara.
CLASE klaso.
CLÁSICO klasika.
CLASIFICAR klasifikar.
CLAUSTRO klostro.
CLÁUSULA klauzo.
CLAUSURA kloz-o
CLAVAR klovagar.
CLAVE klefo.
CLAVEL dianto.
CLAVÍCULA klavikulo.
CLAVIJA stifto.
CLAVO klovo.
CLEMENCIA klementeso
CLEMENTE klementa
CLÉRIGO kleriko.
CLERO klerikalo.
CLIENTE kliento.
CLIMA klimato; (fig. región) regiono.
CLIMATOLOGÍA klimatologio.
CLÍNICA (sust. adj.) kliniko
CLISÉ klishuro
CLOACA kloako.
CLUB klubo.
CLUECA kover-ino
COACCIÓN koakt-o; (sufrida) -eso.
COADJUTOR koadjutoro.
COADYUVAR kontributar
COAGULAR koaguligar; (coagularse) koagular.
COALICIÓN koalis-o
COARTADA alibio.
COARTAR limitizar
COAUTOR kun-autoro
COBARDE sen-kuraja.
COBERTIZO hangaro.
COBIJAR kovrar; (fig.) albergar.
COBRADOR pekunio-kolektisto
COBRAR recevar pekunio.
COBRE kupro.
COCEAR kikar.
COCER koquar; (al horno) bakar.
COCIMIENTO dekokt-o
COCINA (local) koqu-eyo; (arte,) -arto; (alimentos) -ajo
COCINER-O,-A koquist (ul) o
COCO (fruto) kokos-o
COCODRILO krokodilo.
COCHE veturo; (de alquiler) flakro.
COCHERA vetureyo
COCHERO veturisto; (de coche de alquiler) flakristo.
COCHINERÍA porkalajo
COCHINO porko- (carne) -karno.
CÓDICE antiqua manuskripto.
CODICIAR deziregar.
CODICILO kodicilo.
CÓDIGO kodexo; (fig.) legaro.
CODO kudo.
CODORNIZ qualio.
COFRADÍA kunfrataro.
COFRE kofro.
COGER (tomar) prenar; (agarrar) sizar; (cosechar) koliar; (sorprender) surprizar.
COGOLLO burjono.
COGOTE nuko.
COHECHAR subornar.
COHERENCIA koher -o
COHETE fuzeo
COHIBIR retenar
COINCIDENCIA koincido.
COINCIDIR koincidar; (con otros) inter-koincidar.
COJEAR klaudikar.
COJERA klaudik-o
COJÍN kuseno.
COJO (adj. sust.) klaudikanta
COL kaulo.
COLA (de animal. de vestido) kaudo; (de pegar) gluo; (formar en cola) stacar en serlo.
COLABORAR kunlaborar.
COLACIÓN kolaciono.
COLADOR filtrilo.
COLAR filtrar; lesivar.
COLCHA lit-kovrilo.
COLCHÓN matraco.
COLECCIÓN (acción) kolekto; (cosa) -ajo
COLECCIONAR kolektar.
COLECTIVIDAD ensemblo.
COLECTOR kolektisto.
COLEGA kolego.
COLEGIAL (adj. sust.) kolegi-ala
COLEGIO kolegio.
CÓLERA iraco; (morbo) kolero.
COLÉRICO iracema; (enfermo del cólera) kolerika.
COLGADURA tapeto.
COLGAR pendar.
CÓLICO koliko.
COLIFLOR flor-kaulo.
COLINA kolino.
COLISIÓN koliziono.
COLMAR plenigar; (deseo) kontentigar
COLMENA abel-uyo
COLMILLO kanina dento.
COLMO kolmo.
COLOCACIÓN lokizo; (de una persona,) plasizo; (de dinero) kolok-o
COLOCAR (en un lugar cualquiera) lokizar; (poner) pozar; (en un empleo) employizar; (vender) vendar; (dinero) kolokar.
COLONIA kolonio.
COLONO farmisto.
COLOQUIO dialogo
COLOR koloro; (materia colorante) farbo.
COLORADO reda.
COLORAR kolorizar.
COLOSAL kolos-a
COLUMNA kolono; (sostén) apogilo; (de libro o periódico) kolumno.
COLUMNATA kolonaro.
COLLAR koliaro.
COMA komo; (medic.) komato.
COMADRE bapto-matro; (parentesco) kun-matro; (fig.) hominacho.
COMADRÓ-N -a. akushist (ul) o
COMANDANTE (sust.) komandanto; (grado militar) mayoro.
COMANDITA komandito; (sociedad en comandita) societo komandilala.
COMARCA lando
COMBATE kombato.
COMBATIENTE kombatanta
COMBATIR kombatar.
COMBINACIÓN kombin-o
COMBUSTIBLE (adj. sust) kombustebl-a
COMBUSTIÓN kombust-o
COMEDIA komedio.
COMEDIANTE komediisto; (actor
COMEDOR (que come mucho) multo-manjero; (lugar para comer) manjo-chambro.
COMENSAL (adj. sust.) kunvivant-a
COMENTAR komentar.
COMENZAR komencar.
COMER manjar.
COMERCIAL komercala.
COMERCIANTE (adj. sust.) komerc-anta
COMERCIAR komercar.
COMERCIO komerco.
COMESTIBLE manjebl-a
COMETA kometo.
COMETER (hacer) facar
CÓMICO (adj. sust.) komika
COMIDA dineo.
COMILLAS cito-hoketo.
COMINO kumino.
COMISARIO (delegado temporal) komisito; (permanente) komisario.
COMISIÓN komis-o; (asamblea) -itaro; (tanto por ciento) gelto; (casa de comisión) komision-firmo.
COMITÉ komitato.
COMITIVA sequantaro
COMO (adv. atributivo
COMODIDAD komodeso; (a su comodidad) segun sua arbitrio.
CÓMODO komoda.
COMPACTO kompakta.
COMPADECER kompatar.
COMPADRE kun-patro.
COMPAGINAR kun-pozar
COMPAÑERO kompano; (que acompaña) akompananto.
COMPAÑÍA (industrial
COMPARAR komparar.
COMPARECER aparar
COMPARTIMIENTO disdono
COMPÁS kompaso.
COMPASIÓN kompato.
COMPATIBLE konciliebla.
COMPATRIOTA sam-patriano
COMPENDIAR abreviar
COMPENSAR kompensar.
COMPETENCIA kompetenteso.
COMPETER resortisar.
COMPETIDOR konkursanto
COMPETIR rivalesar.
COMPLACER komplezar; (complacerse) delektesar.
COMPLACIENTE komplezanta
COMPLEMENTO komplemento.
COMPLETAR komplet-igar; (completarse) -eskar.
COMPLETO kompleta.
COMPLICACIÓN kompliko
COMPLICAR komplik-ar; (complicarse) -esar.
CÓMPLICE (adj. sust.) komplic-a
COMPLICIDAD kompliceso.
COMPONER kompozar; (impr.) kompostar.
COMPORTAMIENTO konduto.
COMPOSICIÓN (acción) kompoz-o
COMPOSITOR koinpoz-isto
COMPRA (acción) kompro; (cosa) -ajo.
COMPRAR komprar.
COMPRENDER komprenar; (contener) kontenar
COMPRENSIÓN komprenado; (lógica; contenido de una noción) kontenajo.
COMPRIMIR kompresar; (reprimir) represar
COMPROBAR verifikar; (lóg.
COMPROMETER kompromisar.
COMPROMISO transakto
COMPUERTA shibro.
COMPUTAR kalkular
COMULGAR komuniar.
COMÚN komuna; (vulgar) vulgara; (ordinario) ordinara.
COMUNICAR komunikar.
COMUNIDAD komuneso; (bienes) komunajo; (común
COMUNIÓN (unidad de fe) komuniono; (eucaristía) komunio.
CON (prep.) kun; (adv.) kune.
CONCAVIDAD (cualidad) konkav-eso; (parte) -ajo.
CÓNCAVO konkava.
CONCEBIR konceptar; (comprender) komprenar.
CONCEDER koncesar.
CONCEJAL konsilisto komonala.
CONCENTRAR koncentrar; (liquido) plu-densigar; (concentrarse) koncentresar
CONCÉNTRICO sam-centra.
CONCEPCIÓN koncept-o
CONCEPTO koncept-o
CONCERTAR aranjar
CONCESIÓN konces-o
CONCIENCIA (psicol.) koncio; (moral) koncienco.
CONCIERTO koncerto-peco.
CONCILIÁBULO koncileto
CONCILIAR konciliar.
CONCIUDADANO sam-civitano
CONCLUIR finar; (resolver) konkluzar
CONCLUSIÓN konkluzo; (sacar una conclusión de algo) facar infero de ulo.
CONCORDAR konkordar; (varios entre sí) interkonkordar.
CONCORDATO konkordato.
CONCORDIA konkordo.
CONCRETO konkret-a
CONCURRENCIA asistantaro
CONCURRIR asistar.
CONCURSO (competición) konkurso; (reunión) kunveno
CONCHA konko; (de teatro) sufleyo.
CONDADO komtio.
CONDE -sa
CONDECORACIÓN orden-izo; (insignia) -insigno.
CONDECORAR ordenizar.
CONDENAR kondamnar.
CONDENSADOR kondens-ilo; (electr.) -atoro.
CONDESCENDER komplezar (ad ulu)
CONDICIÓN kondiciono
CONDIMENTAR kondimentizar.
CONDISCÍPULO kun-dicipulo
CONDOLERSE kompatar (ulu) .
CONDONAR pardonar.
CONDUCIR duktar
CONDUCTA konduto.
CONDUCTO konduktilo; tub-o
CONDUCTOR dukt-anto
CONEJO kuniklo.
CONEXIÓN konekt-o
CONFECCIONAR konfecionar.
CONFEDERACIÓN federuro.
CONFERENCIA (reunión) konfero; (curso) publika leciono
CONFERIR grantar (ulo ad ulu) .
CONFESAR (reconocer) konfesar; (hacer confesar algo a alguien) konfesigar (ulu) ; (declarar su fe) profesar; (confesarse) konfesar su (o konfesar sua peki) .
CONFIANZA fido; (persona de confianza) fidinda persono.
CONFIAR konfidar; (fiarse) fidar (ad ulu) .
CONFIDENCIA konfidenco.
CONFIDENTE koflidencario.
CONFIGURACIÓN figur-o
CONFINAR limitizar (desterrar) exilar.
CONFIRMAR konfirm-ar; (confirmarse) -esar.
CONFISCAR konfiskar.
CONFITER-ÍA -o
CONFLAGRACIÓN flagrado.
CONFLICTO konflikto.
CONFLUENTE (adj. sust.) kunflu-anta
CONFORMAR konformigar (ulo ad ulo) ; (dar una forma) formizar; (conformarse) konform-igar su
CONFORME konforma.
CONFORMIDAD konformeso.
CONFORTABLE komfortoza.
CONFRONTAR konfrontar (ulo ad ulo) .
CONFUNDIR (una cosa con otra) konfundar (ulo
CONFUSIÓN (acción) konfuzigo
CONFUSO (fís. y moral) konfuza; (avergonzado) shamoza.
CONGELAR konjelar
CONGESTIÓN konjestiono.
CONGLOMERAR aglomerar; (conglomerarse) -esar.
CONGOJA angoro.
CONGRATULAR gratular (ulu
CONGREGACIÓN kongregaciono.
CONGRESO kongreso; (diplomat.) konfero.
CONGRUENTE kongruanta.
CÓNICO (adj.) kon-a
CONJETURAR konjektar.
CONJUGACIÓN kunjug-o
CONJUNCIÓN (unión) uniono; (astron.) kun-junto; (gramat.) konjunciono.
CONJUNTO kunjuntita
CONJURACIÓN konspiro; (de espíritus) konjuro.
CONMEMORACIÓN memor-igo
CONMIGO kun me.
CONMINA-R -ción
CONMOCIÓN sukuso
CONMOVER emoc-igar (ulu) ; (conmoverse) -eskar
CONMUTADOR komutilo
CONO kono; (cono truncado) kono-trunko.
CONOCER konocar.
CONQUE fine
CONQUISTA (acto) konquest-o; (cosa) -ajo.
CONQUISTADOR konquest-anta
CONQUISTAR konquestar.
CONSAGRAR konsakrar; (hacer sagrado) sakrigar; (fig.) sancionar
CONSECUENCIA konsequo.
CONSEGUIR obtenar
CONSEJERO konsil-anto
CONSEJO (acto) konsilo; (reunión) konsilantaro
CONSENTI-R,-MIENTO konsent-ar; -o.
CONSERVA konservajo.
CONSERVADOR konserv-anto
CONSERVAR konservar.
CONSERVATORIO (adj) konserv-anta,-iva; (sust.) konservatorio.
CONSIDERABLE (digno de consideración) konsiderinda; (fig) importanta
CONSIDERACIÓN konsidero; (tomar en consideración) egardar (ulu
CONSIDERANDO (sust.) motivizo; (adv.) konsiderante
CONSIDERAR konsiderar; (tener en consideración) egardar.
CONSIGNA (acción) konsign-o; (lugar) -eyo; (de estación de f. c.) depozeyo di bagaji; (orden milit.) impero
CONSIGNATARIO konsignario
CONSIGO kun su.
CONSISTENCIA koher-o
CONSISTIR konsistar (en
CONSOCIO (kun) asociito.
CONSOLAR -se
CONSOLIDAR -se
CONSONAN-CIA,-TE konsonanc-o; -a.
CONSPIRACIÓN konspir (ad) o; komploto.
CONSTANCIA konstanteso
CONSTAR konstatar.
CONSTERNACIÓN konstern-o
CONSTIPAR konstipar.
CONSTITUCIÓN (también polít.) konstituc-o
CONSTITUIR konstitucar.
CONSTRUCCIÓN konstrukt-o
CONSTRUIR konstruktar; (también gramát.)
CONSULTA (también medic.) konsult (ad) o.
CONSUMACIÓN konsum- (ad) o; (objeto de consumación) -ajo; (de un crimen)
EXEKUTO.
CONSUMAR parfinar
CONSUMIR konsumar; (por el fuego) kombustar; (consumirse) konsumesar.
CONSUNCIÓN konsum-o
CONTABILIDAD kontado.
CONTACTO kontakto.
CONTADOR (aparato) kont-ilo; (profesión) - (ad) isto.
CONTADURÍA kontoro
CONTAGIAR kontagiar.
CONTAMINAR kontaminar.
CONTAR kontar; (calcular) kalkular.
CONTEMPLAR kontemplar.
CONTEMPORÁNEO (adj. sust.) samtemp-ala
CONTEMPORIZAR temporisar.
CONTENDER luktar
CONTENER kontenar; (retener) retenar.
CONTENTAR kontentigar; (contentarse) saciesar (da ulo) .
CONTESTAR respondar.
CONTEXTO kuntexto.
CONTIENDA lukt (ad) o
CONTIGO kun tu.
CONTIGUO kontigua (ad)
CONTINENCIA kontinenco.
CONTINENTE (adj.) kontinencoza; (sust.) kontinento.
CONTINGENCIA kontingent-eso
CONTINGENTE (adj.) kontingent-a; (sust. milit.
CONTINUACIÓN dur-ado
CONTINUO (adj. sust.) kontinu-a
CONTORNO cirkumajo.
CONTORSIÓN tordita gesto
CONTRA (prep. adv.) kontre; (a cambio de) po; (en contigüidad) an.
CONTRABAJO (instr.) kontrabas-o; (persona) -isto.
CONTRABANDO kontraband-o; (mercancia de contrabando) -ajo.
CONTRACCIÓN kontrakto.
CONTRADECIR kontredicar.
CONTRAER paktar
CONTRAHECHO kontrafaktita; (deformado) deformita.
CONTRALTO (voz
CONTRAMAESTRE (marina) sub-oficiro; (industria) sub-mastro.
CONTRAORDEN kontre-impero.
CONTRAPESO kontre-pezajo.
CONTRAPROPOSICIÓN kontre-propozo.
CONTRARIAR kontreagar
CONTRARIEDAD kontre-eso
CONTRARIO (adj.) kontre-a; (sust.) -ajo.
CONTRARRESTAR repulsar
CONTRASENTIDO kontresenco.
CONTRASEÑA kontrol-eso
CONTRASTAR kontrastar; rezistar.
CONTRAVENENO kontre-veneno.
CONTRAVENIR kontravencar.
CONTRAYENTE kontraktanto.
CONTRIBUCIÓN kontributo
CONTRIBUIR kontributar.
CONTRIBUYENTE (adj. sust.) impost-ata
CONTROVERSIA kontroverso.
CONTUMACIA kontumaceso.
CONTURBAR trublar.
CONTUSIÓN kontuz-o
CONVALECIENTE (adj.
CONVENCER konvinkar.
CONVENIENCIA konveno
CONVENIO konvenciono.
CONVENIR (ser conveniente) konvenar; (reconocer) agnoskar.
CONVENTO kuvento
CONVERSAR konversar.
CONVERSIÓN (también financ.) konvert-o
CONVICCIÓN konvinko.
CONVIDAR invitar.
CONVOCAR kunvokar.
CONVOY (milit.) konvoyo; (tren) treno.
CONVULSIÓN konvulso.
CONYUGAL spozala
CÓNYUGE mariajita
COOPERAR (en sentido de sociedad cooperativa) kooperar; (sentido general) kunlabor-ar
COORDINAR koordinar.
COPA kalico
COPIA (abundancia) abundo; (copia) kopi-o
COPIAR kopiar.
COPIOSO abundanta.
COPLA kupleto
COPO (vedija) floko; (de nieve) nivo-floko.
COPÓN ciborio.
COQUETERÍA koket-eso
CORAJE kurajo.
CORAL koralio.
CORAZA kuraso.
CORAZÓN kordio.
CORBATA kravato.
CORCHETE agrafo.
CORCHO (material) korko; (alcornoque) korko-querko.
CORDEL kord (et) o.
CORDERO agnelo.
CORDIAL kordiala.
CORDIALIDAD kordialeso.
CORDILLERA montaro
CORDÓN (también de una orden) kordono; (tropas) kordono
CORDURA sajeso.
CORISTA kor-ano
CORNETA korneto; (de llaves) volvo-korneto.
CORNISA kornico.
CORNUDO kornoza; (refiriéndose al hombre) dupospozulo.
CORO koro; (de una iglesia) koreyo.
COROLA korolo.
CORONA (también de diente) krono.
CORONAR kronizar.
CORONEL kolonelo.
CORPORACIÓN korporaciono.
CORPORAL (adj.) korpala; (sust.) korporalo.
CORPULENTO korpulenta.
CORPUS O CORPUS CHRISTI Deo-festo.
CORPÚSCULO korpuskulo.
CORRAL pultreyo
CORREA rimeno.
CORRECCIÓN (cualidad) korekt-eso; (acto) -igo; (resultado) -iguro.
CORRECTOR korektig-isto
CORREDERA kuliso.
CORREDIZO glit-nodo.
CORREDOR kur-anto
CORREGIR korektigar
CORRELACIÓN korelat (ad) o.
CORRELIGIONARIO samideano.
CORREO posto.
CORRER kurar.
CORRESPONDENCIA korespond-o
CORRESPONDIENTE (adj.
CORRETAJE kurtajo
CORRIENTE (adj.) kuranta; (escritura
CORRO cirklo.
CORROBORAR konfirmar
CORROER korodar.
CORROSIVO (adj. sust.) korod-iva
CORRUPCIÓN (acto) korupt-o
CORRUPTIBLE koruptebla.
CORSARIO (persona) korsaro; (flavio) korsarnavo.
CORSÉ korseto.
CORSO korsareso.
CORTADURA (acción) tranch-o; sek-o; (resultado) -uro
CORTANTE (adj.) tranch-anta
CORTAPLUMAS posh-kulteleto.
CORTAR (completamente) tranchar; (parcialmente) sekar; (la palabra
CORTE (adj.) akuta; (fig.) tranch-iva
CORTEJO kurtezo; (personas que van en cortejo) eskorto.
CORTÉS polit (eg) a.
CORTESANA amoristino
CORTESANO (adj. sust.) kort-ana
CORTESÍA polit (eg) eso.
CORTEZA (de árbol) kortico; (de frutas) shelo.
CORTIJO mi-farmajo.
CORTINA kurteno.
CORTO kurta
CORVA poplito.
CORVETA (de caballo) salutflexo; kurbeto.
CORVO kurva.
CORZO kapreol (ul) o.
COSA kozo.
COSECHA (acción) rekolto; (cosa) -ajo.
COSER sutar.
COSMOPOLITA (adj. sust.) kosmopolit-a
COSTA (gasto) kusto; (orilla del mar) rivo; (región costera) litoro.
COSTADO (anatom.
COSTAL sako.
COSTAR kustar.
COSTILLA kosto.
COSTOSO kust-anta
COSTRA krusto.
COSTUMBRE kustumo.
COSTURA (acción) sut-o
COSTURERA (en general) sutistino; (oficio) taliorino.
COTEJAR komparar.
COTIDIANO omna-dia
COTILEDÓN kotiledono.
COTIZAR suskriptar; kontributar.
COTO limitizita agro.
COTORRA perucho.
COYUNTURA kunjunto
COZ kik-o
CRÁNEO kranio.
CRASO grasa; (ignorancia) gosiera ne-savo; (error) ne-tolerebla eroro.
CRATER kratero.
CREACIÓN (acción) kre (ad) o; (resultado) kreuro; (conjunto de las criaturas) kreitaro.
CREADOR (adj. sust) kreanta
CREAR krear; (producir) produktar; (fundar) fondar
CRECER kreskar.
CRECIENTE krecento.
CRECIMIENTO kresk (ad) o.
CREDENCIAL akredito-letro
CRÉDITO crédito.
CREDO kredo
CREDULIDAD kredemeso.
CREER kredar; (tener una opinión) opinionar.
CREÍBLE (persona,) kred-ebla
CREMA kremo; (gram.) tremao.
CREMACIÓN kremac (ad) o.
CREMALLERA dento-stango.
CREPITAR krepit (ad) ar.
CREPUSCUL-AR -o
CRESPÓN krepo.
CRESTA (pr. y fig.) kresto.
CRETA kreto.
CREYENTE (adj. sust) kredanta
CRÍA (acción) edukado; (niño o animal mientras se están criando) alakt-ato,
-ITO.
CRIADO (bien o mal criado) bone o male edukita; (sust.) servist (ul) o.
CRIAR (producir) produktar; (lactar) alaktar.
CRIATURA kreintajo; infanto.
CRIBA kriblo.
CRIMEN krimino.
CRIMINAL (adj.) krimin-ala; (sust.) -anto
CRIMINALIDAD kriminaro
CRIN krino.
CRISIS krizo; (crisis nerviosa) nerv-atako.
CRISOL kruzelo.
CRISTAL kristalo.
CRISTALINO (adj) kristalatra; (sust.) kristalino (anat.)
CRISTIANISMO kristanismo.
CRISTO Kristo; (ante J. C.) ante Kristo (a. K.)
CRITERIO kriterio.
CRITICAR kritikar; (censurar) blamar.
CRÓNICA (adj.) kronika; (sust.) kroniko.
CRONISTA kronik-isto,-ero.
CRONOLOGÍA kronologio.
CRONÓMETRO kronometro.
CROQUIS skisuro.
CRUCERO (el que lleva la cruz) kruco-portisto; (arquit.) transepto; (carp.) traverso; (mar.) kroz-navo
CRUCIFICAR krucagar.
CRUCIFIJO krucifixo.
CRUCIFIXIÓN krucago.
CRUDEZA (cual.) krud-eso; (cosa) -ajo; (en palabras) shokanta vorto.
CRUELDAD (cual.) krueleso; (acto) -ajo.
CRUJIR krakar.
CRUZ kruco.
CRUZADA kruco-milito.
CRUZAR krucumar; (colocar en cruz) krucigar; (marcar con una cruz) krucizar.
CUADERNO kayero.
CUADRA kaval-eyo
CUADRADO (adj. sust.) quadrat-a
CUADRANTE (instr.) quadranto.
CUADRAR quadratigar.
CUADRILLA quadrilo.
CUADRO (cuadrado) quadrato; (pintura) pikturo; (marco) kadro.
CUADRÚPEDO (adj. sust.) quadriped-a
CUÁDRUPLE (adj.) quaropl-a; (sust.) -o.
CUAJAR koaguligar; (cuajarse) koagular.
CUAL qua.
CUALIDAD qualeso.
CUALQUIERA irga.
CUANDO kande.
CUANTO quanta.
CUARESMA karesmo.
CUARTEL kazerno.
CUARTETA quatreno.
CUARTO (aposento) chambro.
CUBA barelo.
CUBIERTA kovrilo
CUBIERTO (p. p. de cubrir) kovrita
CUBILETE gobleto.
CUBO sitelo; (de rueda de carruaje) nabo; (adj.
TRIA POTENCO.
CUBRIR kovrar; (envolviendo más o menos) tegar; (abrigar) shirmar; (proteger) protektar; (cubrirse) kovrar sua kapo
CUCARACHA blato.
CUCHARA kuliero.
CUCHARÓN kulierego.
CUCHILLA hako-kultelo.
CUCHILLERO (fabricante) kultel (if) isto; (comerciante) kultel (vend) isto.
CUCHILLO kultelo.
CUELLO (tambien fig. de frasco
CUENTA konto; (calculo) kalkulo.
CUENTO rakonto.
CUERDA kordo.
CUERDO saja
CUERNO korno.
CUERO ledro.
CUERPO korpo.
CUERVO korvo.
CUESTA rampo.
CUESTIÓN questiono
CUESTIONAR questionar
CUESTIONARIO questionaro.
CUEVA kelero; (gruta) groto.
CUIDADO sorg-o
CUIDAR (tener cuidado de) sorgar; (un enfermo
CULATA kroso.
CULEBRA kolubro.
CULINARIO koquart -ala; (arte culinario) -o.
CULMINANTE kulmin-ala
CULO kulo
CULPA kulpo.
CULPABILIDAD kulpozeso.
CULPABLE (adj.
CULTIVADOR kultiv-isto
CULTIVAR (también fig.. letras
CULTO kulto; (que tiene cultura) kultivita.
CULTURA kultiv-o
CUMBRE suprajo
CUMPLIMENTAR komplimentar; (felicitar) gratular.
CUMPLIMIENTO parfino
CUMPLIR finar
CUMULO akumul-o
CUNA bersilo.
CUÑA konio.
CUÑAD-A -o
CUOTA quoto.
CUPO imposto
CUPÓN kupono.
CÚPULA kupolo.
CURA paroko
CURABLE (enfermedad) remediebla; (enfermo) risanigebla.
CURAR kuracar.
CURATIVO kuraciva
CURATO (dignidad) parokeso; (parroquia) parokio.
CUREÑA afusto.
CURIA (papal) kurio.
CURIOSIDAD (cualidad) kuriozeso; (cosa) vidindajo
CURIOSO (pers. adj. sust.) kurioz-a
CURSIVO (adj.
CURSO (enseñ.
CURTIR tanagar.
CURVA (adj. sust.) kurv-a,-o.
CURVATURA (cualidad) kurv-eso; (acción) -igo; (resultado) -iguro.
CUSTODIA (acción) gard-o
CUSTODIAR gardar; (vigilar) surveyar.
CUTÁNEO pelala.
CUTIS epidermo
CUY-O di qua

Gracias por su visita. Hasta la próxima

DICCIONARIOS_DIGITALES@telefonica.net
Apartado de Correos 1129 - 28080 - Madrid (España)

http://www.diccionariosdigitales.com/
http://www.fundaciondoctordepando.com/