Diccionario
IDO-CASTELLANO
TTT

Esta WEB pertenece al Grupo de Ciencias del LENGUAJE


ta abreviatura de ita = ese
tabak-o tabaco.
taban-o tábano
tabel-o tabla (para pintar
tabernakl-o tabernáculo.
tabet-o tabes
tabl-o mesa.
"tabu" tabú.
tabul-a estante (de un armario
taburet-o taburete.
tac-ar (v. a. y n.) callarse
taft-o tafetán.
tag-o herrete (que se pone a los cordones).
tak-o taco
takigraf-ar taquigrafiar.
takimetr-o taquímetro.
takimetri-o taquimetría.
takt-o tacto (pr. y fig.).
taktik-a táctica.
taktism-a tactismo (biol.).
tal-a tal
tal-o talía (botán.).
talent-o talento (don).
tali-ar tallar
talion-o talión.
talior-o sastre.
talisman-o talismán.
talk-o talco.
talon-o talón (del pie
talp-o topo.
talus-o talud
tam tan
tamarind-o tamarindo (fruta).
tamarisk-o tamarisco
tambur-o tambor.
tamburin-o tamboril.
tamen entretanto
tamp-ar hundir
tampon-o tapón
tamtam-o tantán
tan-o casca.
tandem después de todo
tandem-o tandem (tiro
tang-ar cabecear (náut.).
tangent-o tangente (geom.
tanin-o tanino.
tank-o tanque
tant-a tanto
tantal-o tantalio
tap-ar atarrajar
tapet-o tapicería
tapioka-o tapioca.
tapir-o tapir
tapis-o alfombra
tapot-ar aporrear golpear
tar-o tara (del peso).
tarantel-o tarantela (mús.).
tarantul-o tarántula.
tard-a que llega tarde
tardigrad-o tardígrado.
tarif-o tarifa
tarin-o verdugón (pájaro).
tarj-o tarja
tarlatan-o tarlatana.
tarok-o naipes escaquedos al revés
tars-o tarso (anat.).
tart-a tarta.
tartan-nav-o tartana (marítima).
tartan-stof-o tartán
tartar-o tártaro (quím.).
Tartuf-o (personaje) papel de gazmoño
tas-o taza.
task-o tarea
tast-ar tentar
tatu-ar pintarse el cuerpo
taumaturg-a taumaturgo.
taumaturgi-o taumaturgia.
taur-o toro (de corrida y del zodíaco).
tautokron-a tautócrono (física).
tautologi-o tautología.
tavern-a taberna
tax-ar gravar con un impuesto.
taximetr-o taxímetro.
taxus-o tejo (árbol).
tay-o talle (parte del cuerpo).
"Te Deum" Te Deum.
te-o
teatr-o teatro.
tebaid-o tebaida.
ted-ar dar tedio
teg-ar cubrir
tegul-a teja.
tegument-o tegumento.
teism-o teísmo.
teist-o teísta.
tek-o madera de teca.
teknik-o técnica.
teknologi-o tecnología.
tekt-o tejado
tel-o tela.
telefon-ar telefonear.
telegoni-o telegonía.
telegraf-ar telegrafiar.
telegram-o telegrama.
teleologi-o teleología.
telepati-o telepatía.
teleskop-o telescopio.
televizion-o televisión.
telur-o teluro (min.).
tem-o tema
temat-o tema (gram.
temerar-a temerario.
temp-o tiempo
temper-ar atemperar
temperament-o temperamento (de una persona).
temperatur-o temperatura.
tempest-ar hacer tempestad (pr. y fig.).
templ-o templo.
tempor-o sien
temporis-ar temporizar
tempr-ar pintar al temple.
ten-ar tener asida alguna cosa.
tener-a tierno (moralmente)
tench-o tenca (pez).
tenali-o tenaza.
tendenc-ar tender a
tenac-a tenaz.
tendin-o tendón (anat.).
tendr-o ténder.
tenebr-o tinieblas.
tend-o tienda (de campaña)
teni-o tenía
tenis-o tenis (juego).
tenon-o espiga (técn.).
tenor-o tenor (voz y persona).
tens-ar tender
tensor-o tensor (mat.).
tent-ar tentar (a alguien).
tentakul-o tentáculo.
tenu-a tenua
teodice-o teodicea.
teodolit-o teodolito.
teogoni-o teogonía.
teokrat-o teócrata.
teokrati-o teocracia.
teologal-a teologal.
teologi-o teología.
teorb-o tiorba (mús.).
teorem-o teorema.
teori-o teoría (especulación).
teozofi-o teosofía.
tepid-a tibio.
teplic-o invernadero.
ter-o tierra (suelo
terakot-o vaso
terapi-o terapéutica.
teras-o terrado
teratologi-o teratología.
terc-o tercio
terceron-o nacido de un blanco y una mestiza
terceto terceto (poesía).
tercian-a terciana (fiebre).
terciari-a terciario (geol.
terebint-o terebinto (árbol).
teren-o terreno (espacio o naturaleza de tierra)
teriak-o triaca (farm.).
terier-o terrier
terin-o tarro
teritori-o territorio.
term-o terma (agua termal).
termin-o término (gram.
termit-o termita
termodinamik-o termodinámico.
termoelektr-o termoelectricidad.
termograf-o termómetro registrador.
termokemio termoquímica.
termologi-o termología.
termometr-o termómetro.
termometri-o termometría.
termoskop-o termoscopio.
termotaktism-o termotactismo (biol.).
termoterapi-o termoterapia.
termotropism-o termotropismo (biol.).
ternar-a ternario (matem.).
ternion-o terna (matem.).
teror-ar estar aterrorizado
terpentin-o trementina.
terplen-o terraplén.
test-o testigo.
testace-o testáceo (zool.).
testament-ar testar
testier-o testera (guarnicionería).
testikul-o testículo.
tetan-ar tener el tétano (med.).
tetraedr-o tetraedro.
tetraedroid-o tetraedroide.
tetragon-o tetrágono.
tetralogi-o tetralogía.
tetrark-o tetrarca.
tetras-o urogallo (zool.).
teurgi-o teurgia.
tex-ar tejer.
text-o texto.
tez-o tesis.
ti (pronom. demostrativo
tiar-o tiara.
tibi-o tibia (anat.).
tif-a tifus.
tifoid-o tifoidea.
tifon-o tifón.
tigr-o tigre.
tik-ar tener el tiro (enfermedad) (veter.).
tiktak-ar latir
til (prepos.) hasta.
"tilburi" tílburi.
tili-o tilo
tim-ar temer
timbal-o timbal (mús.).
timbr-o timbre
timian-o tomillo.
timid-a tímido.
timon-o timón
timpan-a tímparo (anat.
tin-o tina
tindr-o yesca.
tine-o polilla.
tini-o tiña (enfermedad).
tinkl-ar tocar (una campana)
tint-ar tintar
tip-o tipo (material e ideal)
tipograf-ar tipografiar.
tipul-o típula.
tir-ar tirar (no disparar un arma de fuego) (también chimenea)
tirad-o trozo literario
tirali-ar tirotear (milit.).
tiran-o tirano (pr. y fig.).
tiritan-o especie de droguete
tiroid-o tiroides (anat.).
tirs-o tirso (mitol.).
tisu-o tejido (anat.).
titan-o titán (mitol.)
titil-ar titilar
titr-ar determinar la proporción en que se halla un cuerpo disuelto (quím.).
titul-o título.
tizan-o tisana.
to (abreviatura de ito ) eso
tof-o toba
tog-o toga.
"toise" toesa (1,949 metros).
tok-o toca.
tol-o palastro.
told-o toldo.
toler-ar tolerar
"tolle" clamor
tom-o tomo (volumen).
tomat-o tomate.
tomb-o tumba
tombak-o tumbaga
tombol-o tómbola.
ton-o tono (no sonido) (mús.
tond-ar esquilar.
tondr-ar tronar.
tonik-a tónico (gram.
"tonneau" = coche ligero con la portezuela atrás.
tonsil-o amígdalas (anat.).
tonsilit-o amigdalitis (patología).
tonsur-o tonsura (ecl.).
tontin-o tontina (sociedad).
"tonus" tono (biol.
top-o cofia
topaz-o topacio.
topik-a tópico (med.).
topik-o (un) tópico (lóg.).
topinambur-o aguaturma.
topografi-o topografía.
topologi-a topología.
tor-o bocel
torak-o tórax.
torch-o antorcha
tord-ar torcer.
toreador-o toreador
torefakt-ar torrar
torent-o torrente.
torf-o turba (césped de tierra que se hace carbón).
torid-a tórrido.
torment-ar atormentar
tormentil-o sietenrama
torn-ar tornear labrar a torno.
tornasol-o girasol
toron-o cada uno de los ramales que forman un cable.
torped-o torpedo.
torpor-ar entorpecer
tors-o torso
torsad-o franja de cadeneta.
tort-o torta
tortikol-o tortícolis.
tortug-o tortuga.
tost-ar brindar.
tot-a todo (entero)
totalizator-o totalizador.
"totem" totem.
toxik-o tóxico.
toxikologi-o toxicología.
toxin-o toxina.
tra por
trab-o viga
trac-o huella
tracion-o tracción.
tradicion-ar transmitir por tradición.
traduk-ar traducir (un escrito).
trafik-o tráfico (circulación)
tragakant-o tragacanto (botánica).
tragedi-o tragedia.
tragikomedi-o tragicomedia.
trahiz-ar traicionar.
train-o tren (de equipajes).
trait-o rasgo del rostro
trajektori-o trayectoria.
trak-ar batir el monte (pr. y fig.).
trake-o traquearteria.
trakeit-o traqueítis (med.).
trakeotomi-o traqueotomía (ciruj.).
trakit-o traquita (geol.).
trakom-o tracoma (patol.).
trakt-ar tratar (una materia
traktat-o tratado (obra).
traktor-o tractor (técn.).
tram-o rail
trampl-ar patalear
trampolin-o trampolín.
tran-ar arrastrar
tranc-ar tener ansias
trancendant-a excelente
tranch-ar trinchar
tranche-o trinchera
tranquil-a tranquilo
trans allende
transakt-ar transigir.
transbord-ar transbordar.
transept-o crucero (arqueología).
transfer-ar transferir (comercio
transfigur-ar transfigurar.
transform-ar transformar.
transformator-o transformador (electr.).
transit-ar pasar mercaderías en franquicia; pasar de tránsito.
transitor-a transitorio (biología).
translac-ar (v. a. y n.) tener (o dar) un movimiento de traslación.
translucid-a translúcido.
transmis-ar transmitir (derecho
transmut-ar transmutar.
transpar-ar transparentar
transparent-o (un) transparente
transpir-ar transpirar (otro sentido que sudar).
transport-ar transportar
transubstanci-ar transubstanciar.
transvers-a transverso
trap-o trampa
trapez-o trapecio (geom.
trapezoedr-o trapozoedro (cristal).
trapezoid-o trapezoide (geometría o anat.).
tras-ar trazar.
trat-ar (v. a.) girar (una letra).
traumat-o traumatismo.
traur-ar estar de luto
trav-o traba para sujetar las caballerías.
trave-o bovedilla
travers-o traviesa
travertin-o depósito calcáreo que dejan algunas aguas.
travesti-ar disfrazar (propio y fig.).
tre muy (adverbio).
tref-o bastos (naipes).
trek-o pista (camino).
trelich-o bocací
trelis-o alambrera
trem-ar temblar.
trema-o crema o diéresis (gram.).
tremol-o trémolo.
tremp-ar (v. a. y n.) mojar
tremul-o pobo
tren-o tren
trepan-o trépano.
trepid-ar trepidar (máquina)
tres-o trenza.
tresay-ar estremecer
trest-o caballete
trezor-o tesoro .
tri tres (3).
tri- (pref . cient.)
triangu-lo triángulo (mús.
trias-o trias (geol.).
tribon-o tribuno (hist. romana).
tribu-o tribu.
tribul-ar causar tribulaciones.
tribun-o tribuna.
tribunal-o tribunal.
tribut-ar pagar un tributo.
triceps-o tríceps (anat.).
tricikl-o triciclo.
"triduum" triduum.
trifoli-o trébol (botán.).
triftong-o triptongo.
trigonometri-o trigonometría.
trigam-o trigrama (grupo de 3 letras para un sonido).
trikin-o triquina.
trikinos-o triquinosis.
trikot-ar hacer punto de aguja.
triktrak-o chaquete (juego).
tril-ar trinar
trilem-o trilema.
trilion-o trillón (10 18 )
trilobit-o trilobado.
trilogi-o trilogía.
trimestr-o trimestre.
trinomi-o trinomio (matemáticas).
triolet-o letrilla
trip-o tripa
triplik-o triplica (derecho).
triplikat-o triplicado.
tripoli-o trípoli.
triptik-o tríptico.
trirem-o trirreme.
trism-o trismo (med.).
trist-a triste (persona y cosa)
triton-o tritón (zool.
tritur-ar triturar
triumf-ar triunfar.
triumvir-o triunviro.
trivial-a trivial
tro demasiado.
trofe-o trofeo.
trog-o artesa
troglodit-o troglodita (pueblo y pájaro).
"troika" troika.
trokanter-o trocánter (anatomía).
trokar-o trócar (ciruj.).
troke-o troqueo (poesía).
trokoid-o trocoide.
trole-o trolley.
tromb-o tromba
trombon-o trombón (instrumento musical).
tromp-ar engañar (intencionadamente).
tron-o trono.
trop-o tropo (retórica).
tropik-o trópico (geogr.).
tropism-o tropismo (biol.).
trot-ar trotar
trotuar-o acera
trov-ar hallar
tru-o agujero
trubadur-o trovador.
trubl-ar turbar
trufl-o criadilla de tierra
truism-o perogrullada.
truk-o especie de vagón para transportar coches
trul-o palustre
trump-o triunfo (naipes).
trumpet-o trompeta.
trunk-o tronco (de árbol y geom.) (propio y fig.).
trunkon-o pedazo
trup-o tropa
trus-ar remangar
trust-o trust.
trut-o trucha (pescado).
truver-o trovero.
tu tu
tualet-ar componerse
tub-o tubo
tuber-o tuberosidad
tuberklos-o tuberculosis.
tuberkul-o tubérculo (bot.
tuberkulin-o tuberculina (med.).
tuberos-o tuberosa
tubul-o abertura tubular
tuert-a tuerto.
tuf-o tufo
tuk-o pieza de lencería (lienzo
tukan-o tucán (zool.).
tul-o tul.
tulip-o tulipa
tumefakt-ar entumecer
tumor-o tumor
tumul-o túmulo
tumult-ar hacer un tumulto.
tun-o cuba
tunel-o túnel.
tunik-o túnica (antig.
tupi-o trompo
tur-o excursión (viaje más o menos circular)
turb-o turba
turban-o turbante.
turbin-o turbina (técn).
turbot-o rodaballo (pescado).
"turco" cazador indígena del ejército francés de Africa.
turd-o tordo (pájaro).
turgec-ar ser turgente.
turkez-o turquesa
turm-o torre (también del ajedrez).
turmalin-o turmalina (mineralogía).
turn-ar dar vueltas
turnir-ar hacer un torneo
turt-o tortada especie de pastel.
turtur-o tórtola.
tus-ar toser.
tush-ar tocar (por el tacto).
tocar a confinar
tusilaj-o tusílago
tutel-ar ser tutor
tuv-ar atoar (un barco).
tuy-o tuya o árbol de la vida.
tuyer-o tobera (técn.)

Gracias por su visita. Hasta la próxima

DICCIONARIOS_DIGITALES@telefonica.net
Apartado de Correos 1129 - 28080 - Madrid (España)

http://www.diccionariosdigitales.com/
http://www.fundaciondoctordepando.com/